VAT’s up!

The Swedish VAT House vill önska en God Jul och ett Gott Nytt År och tacka alla kunder för det gångna året! 

 

I detta nummer 3, ”Christmas Special”,  av VAT’s up! vill vi informera om följande:

Stadigvarande användning vid uthyrning

Skatteverket har i ett ställningstagande som behandlat kravet på ”stadigvarande användning” för tillämpning av reglerna om frivillig beskattning (tidigare frivillig skattskyldighet). Ställningstagandet har sin grund i avgörandet från HFD angående uthyrning till flera hyresgäster samtidigt, vilket numera än möjligt om alla hyresgästerna bedriver verksamhet som medför avdragsrätt för moms. Ställningstagandet behandlar även frågan om kortare hyresavtal, avbrott i uthyrningen samt effekten av att hyresvärden även själv använder en lokal som samtidigt upplåts till andra.

Vidarebefordrat elstöd

Skatteverket har gjort ett förtydligande i sin rättsliga vägledning avseende prisnedsättningar och rabatter. Skatteverket anger att i fall då en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening som debiterar sina hyresgäster el utifrån faktisk förbrukning, mottagit elstöd som vidarebefordras till hyresgästerna, så utgör utbetalningen till hyresgästen principiellt en prisnedsättning i efterhand som ska minska den tidigare redovisade momsen på elen. Det spelar ingen roll för bedömningen om utbetalningen baseras på hyresgästens förbrukning eller utgår som schablonbelopp.

Momsfrågor  – solcellsanläggning

Skatteverket redogör i ett ställningstagande bl a för när verket anser att en solcellsanläggning kan anses utgöra fastighet momsmässigt respektive när fråga istället är om lös egendom och under vilka förutsättningar anläggningen kan bli föremål för justering (tidigare jämkning). Skatteverket anger även att man anser att andelen avdragsgill moms kopplad till solcellsanläggningen ska bedömas utifrån förhållandena under hela året, dvs inte med utgångspunkt i förhållandena vid utgången av året vilket är det normala vid bedömningen av huruvida justering ska ske. Ställningstagandet väcker en del frågor och har man en solcellsanläggning kan det vara lämpligt att läsa ställningstagandet.

Punktskatt för solcellsanläggningar

HFD har bedömt ett mål som gäller en kommun som skulle installera två solcellsanläggningar på en idrottsanläggning med sammanbyggda huskroppar och frågan i målet var om de två produktionsenheterna skulle ses som en enda anläggning enligt bestämmelserna om energiskatt på elektrisk kraft, vilket har betydelse för ”toppeffekten” och därmed om skatteplikt och avdragsrätt föreligger. Skatterättsnämnden ansåg att solcellsinstallationen utgjorde en enda solcellsanläggning i punktskattehänseende. Högsta förvaltningsdomstolen anser dock att den planerade solcellsinstallationen ska anses bestå av två anläggningar eftersom produktionsenheterna installerades på två olika, förvisso sammanbyggda, huskroppar.

Momsmässig hantering av bränslekort

Mot bakgrund av en dom från EU domstolen har EU:S Mervärdesskattekommitté gett sin syn på under vilka förutsättningar man anser att en försäljning av bränsle via ett kortsystem utgör ett momspliktigt inköp och vidareförsäljning av en vara respektive när fråga istället bedöms vara om en momsfri kreditgivningstjänst. Skatteverket har, något förvånande, meddelat att man inte delar Mervärdesskattekommitténs uppfattning och uttalar att när det finns avtal om inköp och vidareförsäljning av samma vara är det inte fråga något tillhandahållande av en finansiell tjänst utan köp och försäljning av varor.

Moms på övertagande av lån från samfällighetsförening

Skatteverket har i sin rättsliga vägledning uttalat vad som gäller om medlemmarna i samfällighetsföreningen tar över samfällighetsföreningens lån. Detta ska behandlas på samma sätt som inbetalningar till samfällighetsföreningen. Samfällighetsföreningen ska därför enligt Skatteverket redovisa moms ett belopp som motsvarar det lån som medlemmarna tagit över. Uppenbarligen behöver man inte bedöma om det finns någon vara eller tjänst som tillhandahålls eller om den är skattepliktig utan här räcker det tydligen med att medlemmarna tar över en förpliktelse av finansiell natur ifrån samfällighetsföreningen.

 

Har ni några frågor med anledning av ovanstående är ni välkomna att kontakta oss.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar