VAT’s up!

I detta nummer 4, ”Summer Special”,  av VAT’s up! vill vi informera om följande:

Kravet på att spara fakturor etc i original avskaffas fr.o.m. 240701.

De nya reglerna innebär att kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i original under en viss tid tas bort. Detta innebär konkret att räkenskapsmaterial, till exempel kvitton och fakturor, inte behöver bevaras i pappersform om materialet finns digitaliserat.

Avdragsrätt för moms på förvärvskostnader

Avdragsrätt för moms på förvärvskostnader föreligger enligt en ny HFD dom även när tjänster inte kommer tillhandahållas det förvärvade bolaget direkt men väl dess dotterbolag.

Stadigvarande användning

Skatteverket har i sin vägledning uttalat sig angående stadigvarande användning vid frivillig beskattning. Verket behandlar frågan om i vilka situationer det är frågan om stadigvarande användning trots att uthyrningen är kortare än ett år.

Berättigade förväntningar

HFD har i en ny dom förtydligat vad som gäller avseende sk. berättigade förväntningar, dvs när man kan förvänta sig att Skatteverket står för vad man tidigare sagt. Bland annat framgår av domen att förändrad rättspraxis kan innebära att man inte kan räkna med att det Skatteverket sagt tidigare fortfarande gäller.

Överlåtelse av verksamhet

Skatteverket har publicerat nytt ställningstagande angående reglerna om överlåtelse av verksamhet. Ställningstagandet innebär, enligt verket, i de flesta fall ingen ändrad bedömning.

Bruttolöneavdrag utgör ersättning

HFD har i en ny dom bl.a. uttalat att även bruttolöneavdrag utgör ersättning i momshänseende. Den eventuella osäkerhet som gällt avseende om det krävs att det ska vara fråga om nettolöneavdrag för att ersättning ska anses föreligga är således undanröjt.

Utredning avseende reglerna om frivillig beskattning mm

Regeringen har tillsatt en ny utredning ska se över reglerna om frivillig beskattning och möjligheten att låta denna omfatta även uthyrning till hyresgäster som inte bedriver momspliktig verksamhet. Utredningen ska även bedöma hur de svenska reglerna om justering av tidigare gjorda avdrag för investeringsvaror bör ändras för att bli förenliga med EU-rätten. Dessutom ska utredningen en möjlighet till frivillig beskattning vid överlåtelse av fastigheter.

Avdragsrätt i blandad verksamhet

Skatteverket har publicerat ställningstagande angående avdragsrätt i blandad verksamhet med anledning av HFD domen som underkände de svenska reglerna och gav momsdirektivets regler direkt effekt.

Skatteverket har i sin vägledning uttalat att omsättningen, trots domen från HFD, inte kan användas i vissa fall. Detta gäller exempelvis när fråga är om stadigvarande bostad. Den s.k. 95 procentsregeln, som innebär att fullt avdrag föreligger om ett förvärv till mer än 95 procent avser verksamhet som medför avdragsrätt, är inte alltid tillämplig om omsättningen används som fördelningsgrund.

Samfällighetsföreningar

HFD har underkänt Skatteverkets tolkning av reglerna avseende samfällighetsföreningar som de publicerade under 2022. Skatteverket har bekräftat detta och låtit meddela att många av de föreningar som momsregistrerats nu ska avregistreras.

Nya regler 1 januari 2025

I en proposition presteras diverse nya momsregler. Bland annat föreslås att omsättningsgränsen för mervärdesskatt höjs till 120 000 kronor och att företag som är etablerade i andra EU-länder får möjlighet att tillämpa omsättningsgränsen i Sverige. Vidare får företag som är etablerade i Sverige möjlighet att tillämpa undantag från skatteplikt i andra EU-länder. Det föreslås också att fler får utfärda förenklad faktura. Dessutom föreslås att vissa virtuella evenemang och aktiviteter ska beskattas i Sverige om köparen finns här och vissa justeringar i reglerna avseende konstverk.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar