Samfällighetsföreningar skattskyldiga för moms

30.000 st samfällighetsföreningar plötsligt skattskyldiga för moms!

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande den 15 februari 2022 i vilket de uttalar att samfällighetsföreningar anses tillhandahålla varor och tjänster till medlemmarna på ett sådant sätt att skattskyldighet för moms uppkommer även när föreningens syfte är att tillgodose medlemmarnas behov. Samfällighetsföreningen ska enligt Skatteverket ta ut mervärdesskatt med utgångspunkt i de ersättningar medlemmarna betalar, till exempel på uttaxerade belopp enligt debiteringslängden. Undantag gäller för föreningar vars utdebitering understiger 30 tkr per år. Bakgrunden till Skatteverkets ställningstagande är en dom från EU-domstolen avseende WEG Tevesstrasse (C-449/19) som kom den 20 december 2020.

Ställningstagandet innebär att rättsläget helt förändrats för i princip alla samfällighetsföreningar i landet eftersom utdebiteringar mot medlemmarna i föreningen tidigare inte momsbelagts mer än i undantagsfall.

Skatteverket har inte lämnat några tillämpningsföreskrifter, varför det är oklart från vilken tidpunkt man anser ställningstagandet ska tillämpas.

Vår kommentar

Vi avser inte här kommentera Skatteverkets bedömning i sak eller dess räckvidd utan vill i första hand kommentera det faktum att Skatteverket publicerat sitt ställningstagande utan att ange någon framtida tidpunkt från när detta ska tillämpas.

Ställningstagandet innebär att landets ca 30.000 st samfällighetsföreningar måste bedöma om de måste ändra sin momshantering. Flertalet av dessa föreningar är inte momsregistrerade men ska sannolikt ansöka om momsregistrering och börja debitera moms.

Det finns ett antal frågor som Skatteverkets ställningstagande inte ger svar på och som föreningarna behöver ta ställning till. Ska moms även debiteras på anläggningsbidrag som hanteras som eget kapital i föreningen? Om föreningen inte själv nyttjar några tjänster utan andra gör detta, ska moms ändå redovisas? Vi som jobbar hela dagarna med moms och kan konstatera att frågorna är många och i flera fall svåra.

Vi menar att Skatteverket måste gå ut med tillämpningsföreskrifter som innebär att dessa regler tillämpas tidigast from 1 januari 2023. Innan dess behöver dessutom en mängd frågor klargöras.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar