HFD tillämpar äntligen det EU-rättsliga äganderättsbegreppet!

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i en ny och viktig dom i ett förhandsbeskedsärende uttalat sig om när ett byggbolag ska anses ha överlåtit de ägarlägenheter som man producerar och säljer. Enligt förutsättningarna i förhandsbeskedet ska byggbolaget sälja ägarlägenheter, vilka utgör tredimensionella fastigheter, genom ingående av ett köpekontrakt avseende fastigheten och ett entreprenadkontrakt. Enligt köpekontrakten övergår […]

Nytt förslag om jämkning vid överlåtelse av fastighet

Nya regler föreslås i en departementspromemoria avseende jämkning av moms vid överlåtelse av fastighet. Förslaget innebär i huvudsak följande: De nya reglerna förslås träda ikraft den 1 januari 2024 Våra initiala kommentarer! Att säljaren, när det inte är fråga om en verksamhetsöverlåtelse, behöver jämka tidigare gjorda avdrag, oavsett hur fastigheten ska användas av köparen, kan […]

Hur ska transfer pricingjusteringar hanteras ur momssynpunkt?

Frågan om hur justeringar som görs ur inkomstskattesynpunkt med stöd av regelverket om transfer pricing (TP) ska hanteras ur momssynpunkt har varit föremål för diskussion under många år både i Sverige och utomlands. Bland annat har frågan diskuterats av EU kommissionen och VAT Expert Group. Frågan som diskuterats är om beskattningsunderlaget för moms ska justeras […]

Stipendium 10.000 kr – bästa uppsats om mervärdesskatt

Om du är juriststudent och har skrivit ditt examensarbete inom ämnet mervärdesskatt är du välkommen att söka vårt uppsatsstipendium på 10 000 kronor. Vid utvärderingen kommer uppsatser som behandlar frågor som den praktiserande skattejuristen möter i sitt dagliga arbete ha en fördel. Skicka din uppsats till oss via epost (info@vathouse.se) senast den 30 juni 2023, […]

Skatteverket föreslår i en promemoria från den 4 april 2022 utvidgade möjligheter till frivillig skattskyldighet

Nedan följer en kortfattad redogörelse för viktiga nyheter Vår kommentar Det är mycket välkommet att Skatteverket föreslår nya regler. Många av de föreslagna förändringarna är mycket bra och kommer, om de införs, underlätta mycket för många fastighetsbolag. Det är dock oroande att verkets förslag saknar regler om möjlighet att frivilligt gå ur systemet med frivillig […]

Samfällighetsföreningar skattskyldiga för moms

30.000 st samfällighetsföreningar plötsligt skattskyldiga för moms! Skatteverket har publicerat ett ställningstagande den 15 februari 2022 i vilket de uttalar att samfällighetsföreningar anses tillhandahålla varor och tjänster till medlemmarna på ett sådant sätt att skattskyldighet för moms uppkommer även när föreningens syfte är att tillgodose medlemmarnas behov. Samfällighetsföreningen ska enligt Skatteverket ta ut mervärdesskatt med utgångspunkt i […]

Nu slår vi upp dörrarna…

Idag slår vi upp dörrarna för The Swedish VAT House, det svenska momshuset. Vi är specialiserade på moms, andra indirekta skatter och tull.