Nytt förslag om jämkning vid överlåtelse av fastighet

Nya regler föreslås i en departementspromemoria avseende jämkning av moms vid överlåtelse av fastighet.

Förslaget innebär i huvudsak följande:

  • Vid försäljning av en fastighet, som inte utgör en verksamhetsöverlåtelse, ska avdrag som gjorts för ingående skatt ska jämkas vid ett enda tillfälle och jämkningen ska avse återstoden av korrigeringstiden. Detta innebär att säljaren måste betala tillbaka moms för resten av korrigeringstiden.
  • Om fastigheten överlåts som en del av en verksamhetsöverlåtelse övertar förvärvaren överlåtarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt, under förutsättning att förvärvaren har avdragsrätt. I dessa fall utlöser överlåtelsen inte någon jämkning.
  • Då en hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare lämnar en hyresrätt eller bostadsrätt utan att överlåta den till någon annan ska det ses som att hyresrätten eller bostadsrätten inte längre används i den skattepliktiga verksamheten under återstoden av korrigeringstiden. Innebär att hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren måste betala tillbaka moms för resten av korrigeringstiden.

De nya reglerna förslås träda ikraft den 1 januari 2024

Våra initiala kommentarer!

Att säljaren, när det inte är fråga om en verksamhetsöverlåtelse, behöver jämka tidigare gjorda avdrag, oavsett hur fastigheten ska användas av köparen, kan komma att medföra att det blir dyrt att sälja fastigheter. Detta kan naturligtvis leda till att fastigheter inte säljs.

Att hyresgäster ska betala tillbaka moms på hyresgästinvesteringar vid flytt är överraskande och kommer sannolikt innebära att det blir mer ovanligt att hyresgästen gör dylika investeringar. Det kommer sannolikt även innebära att hyresgäster som annars skulle ha flyttat väljer att sitta kvar.

Eftersom det nästan är ett år kvar till dess att reglerna förslås träda ikraft är det sannolikt att åtgärder kommer vidtas under året i syfte att minska effekterna av de nya reglerna.

Vi kommer att återkomma i ämnet!

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar