Skatteverket föreslår i en promemoria från den 4 april 2022 utvidgade möjligheter till frivillig skattskyldighet

Nedan följer en kortfattad redogörelse för viktiga nyheter

  • Enligt förslaget ska det inte längre vara något krav att hyresgästen ska bedriva mervärdesskattepliktig verksamhet. Frivillig skattskyldighet skulle således möjlig även vid uthyrning till ideella verksamheter och privatpersoner. Uthyrning av stadigvarande bostad föreslås dock även i fortsättningen vara undantagen från möjligheten till frivillig skattskyldighet.
  • Det föreslås vidare att kravet på stadigvarande användning hos hyresgästen slopas. En uthyrning ska således inte behöva vara av viss längd och ytan kan hyras ut till mer än en hyresgäst under en viss period, t.ex. kan en hyresgäst hyra ytan under dagtid och en annan under kvällstid.
  • Skatteverket föreslår också att frivilligt skattskyldighet ska kunna föreligga för en yta som delas av flera hyresgäster samtidigt.
  • Frivillig skattskyldighet i ett uthyrningsled ska inte längre förutsätta att senare uthyrningsled också omfattas av frivillig skattskyldighet.
  • Som tidigare ska det finns en möjlighet för säljare och köpare av en fastighet att skriftligen avtala om att den frivilliga skattskyldigheten ska upphöra i samband med att fastigheten överlåts. Förslaget innefattar däremot inte någon möjlighet att träda ur den frivilliga skattskyldigheten i andra fall.

Vår kommentar

Det är mycket välkommet att Skatteverket föreslår nya regler. Många av de föreslagna förändringarna är mycket bra och kommer, om de införs, underlätta mycket för många fastighetsbolag.

Det är dock oroande att verkets förslag saknar regler om möjlighet att frivilligt gå ur systemet med frivillig skattskyldighet, eftersom det riskerar försvåra eller fördyra för verksamheter som saknar full avdragsrätt för moms.

Det blir spännande att se om finansdepartementet med stöd av denna promemoria väljer att föreslå ny lagstiftning. Det vore på tiden! Det vore även välkommet om man kan ta tag i frågan om övertagande av jämkning vid fastighetsöverlåtelser eftersom den frågan inte är löst.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar