VAT’s up!

The Swedish VAT House vill i detta nummer 2 av VAT’s up! informera om följande. Skatteverket fortsätter vägra avdrag på försäljningskostnader Skatteverket har kommenterat den nyligen avgjorda domen från HFD avseende Volvo AB enligt vilken bolaget i grunden medges avdrag för försäljningskostnader vid försäljning av dotterbolag men där målet återförvisas för att bestämma avdragsrättens omfattning. […]

HFD underkänner momslagens avdragsregler

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i ett mål avgjort den 16 oktober, tagit ställning till om den svenska momslagens reglering avseende avdrag för ingående moms i sk. blandad verksamhet, dvs när avdragsrätt endast delvis föreligger för ingående moms, är förenligt med momsdirektivets regelverk. Enligt den svenska momslagen, 13 kap 29 §, ska avdragsrätten för moms på […]

VAT’s up!

Under denna uppmaning gömmer sig nyhetsinformation. Vår ambition är inte att ge en fullständig information om allt som händer i momsvärlden eller att vara först. Vi vill dock försöka uppmärksamma våra kunder och kontakter på sådant som vi menar bör uppmärksammas – varför vi vill ge en ”VAT’s up!”.  På detta sätt tänker vi att […]

VAT House har utsett stipendiat

Vi har nu utsett årets stipendiat för bästa uppsats i ämnet mervärdesskatt för läsåret 2022/23. Vinnare är Carl Magnusson som skrivit en mycket bra och intressant uppsats om ”berättigade förväntningar”. Stipendiet är på 10.000 kronor.

HFD tillämpar äntligen det EU-rättsliga äganderättsbegreppet!

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i en ny och viktig dom i ett förhandsbeskedsärende uttalat sig om när ett byggbolag ska anses ha överlåtit de ägarlägenheter som man producerar och säljer. Enligt förutsättningarna i förhandsbeskedet ska byggbolaget sälja ägarlägenheter, vilka utgör tredimensionella fastigheter, genom ingående av ett köpekontrakt avseende fastigheten och ett entreprenadkontrakt. Enligt köpekontrakten övergår […]

Nytt förslag om jämkning vid överlåtelse av fastighet

Nya regler föreslås i en departementspromemoria avseende jämkning av moms vid överlåtelse av fastighet. Förslaget innebär i huvudsak följande: De nya reglerna förslås träda ikraft den 1 januari 2024 Våra initiala kommentarer! Att säljaren, när det inte är fråga om en verksamhetsöverlåtelse, behöver jämka tidigare gjorda avdrag, oavsett hur fastigheten ska användas av köparen, kan […]

Hur ska transfer pricingjusteringar hanteras ur momssynpunkt?

Frågan om hur justeringar som görs ur inkomstskattesynpunkt med stöd av regelverket om transfer pricing (TP) ska hanteras ur momssynpunkt har varit föremål för diskussion under många år både i Sverige och utomlands. Bland annat har frågan diskuterats av EU kommissionen och VAT Expert Group. Frågan som diskuterats är om beskattningsunderlaget för moms ska justeras […]

Stipendium 10.000 kr – bästa uppsats om mervärdesskatt

Om du är juriststudent och har skrivit ditt examensarbete inom ämnet mervärdesskatt är du välkommen att söka vårt uppsatsstipendium på 10 000 kronor. Vid utvärderingen kommer uppsatser som behandlar frågor som den praktiserande skattejuristen möter i sitt dagliga arbete ha en fördel. Skicka din uppsats till oss via epost (info@vathouse.se) senast den 30 juni 2023, […]

Skatteverket föreslår i en promemoria från den 4 april 2022 utvidgade möjligheter till frivillig skattskyldighet

Nedan följer en kortfattad redogörelse för viktiga nyheter Vår kommentar Det är mycket välkommet att Skatteverket föreslår nya regler. Många av de föreslagna förändringarna är mycket bra och kommer, om de införs, underlätta mycket för många fastighetsbolag. Det är dock oroande att verkets förslag saknar regler om möjlighet att frivilligt gå ur systemet med frivillig […]

Samfällighetsföreningar skattskyldiga för moms

30.000 st samfällighetsföreningar plötsligt skattskyldiga för moms! Skatteverket har publicerat ett ställningstagande den 15 februari 2022 i vilket de uttalar att samfällighetsföreningar anses tillhandahålla varor och tjänster till medlemmarna på ett sådant sätt att skattskyldighet för moms uppkommer även när föreningens syfte är att tillgodose medlemmarnas behov. Samfällighetsföreningen ska enligt Skatteverket ta ut mervärdesskatt med utgångspunkt i […]