HFD underkänner momslagens avdragsregler

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har i ett mål avgjort den 16 oktober, tagit ställning till om den svenska momslagens reglering avseende avdrag för ingående moms i sk. blandad verksamhet, dvs när avdragsrätt endast delvis föreligger för ingående moms, är förenligt med momsdirektivets regelverk.

Enligt den svenska momslagen, 13 kap 29 §, ska avdragsrätten för moms på den blandade verksamhetens gemensamma kostnader fastställas enligt skälig grund om det inte går att fastställa hur stor del av förvärvet som är hänförligt till den verksamhet för vilken avdragsrätt föreligger. 

Enligt HFD har inte momsdirektivets regler angående fastställande av avdragsrätten vid blandad verksamhet införlivats på godtagbart sätt. Domstolen uttalar att varken huvudregeln, dvs att omsättningen ska utgör utgångspunkt för fördelningen, eller de alternativa metoder som medlemsstaterna har rätt att införa är implementerade på ett korrekt sätt.

HFD uttalar vidare att momsdirektivets huvudregel, dvs avdragsrätten ska fastställas utifrån omsättning, har direkt effekt varför man som skattskyldig har rätt att tillämpa denna.

Kommentar:

Domen från HFD är mycket intressant och är sannolikt för många mycket positiva nyheter eftersom möjligheten för Skatteverket att ifrågasätta skattskyldigas avdragsrätt i blandad verksamhet utifrån omsättning försvårats avsevärt.

Vi menar att HFD tagit ett stort steg i rätt riktning när man satt ner foten gentemot den svenska lagstiftaren som tidigare kunna förlita sig på att Skatteverket, och de svenska domstolarna, genom tolkning i enlighet med EU-rätten ”rättat till” momslagens brister.

Vidare menar vi att det är mycket positivt att HFD även visar att momsdirektivets bestämmelser ska tillmätas stor betydelse vid tolkningen, då detta förhoppningsvis begränsar Skatteverkets möjligheter att med framgång göra egna tolkningar utan hänsyn till EU-rätten.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar