VAT’s up!

Under denna uppmaning gömmer sig nyhetsinformation. Vår ambition är inte att ge en fullständig information om allt som händer i momsvärlden eller att vara först. Vi vill dock försöka uppmärksamma våra kunder och kontakter på sådant som vi menar bör uppmärksammas – varför vi vill ge en ”VAT’s up!”.  På detta sätt tänker vi att vi snabbt och enkelt hjälper till att sålla bland allt som händer i momsvärlden.

Frivillig skattskyldighet kräver inte exklusivitet – HFD

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att Skatteverkets krav på att endast en hyresgäst exklusivt utnyttjar en lokal för att frivillig skattskyldighet för upplåtelse av lokaler ska kunna medges saknar grund. Även uthyrningar till flera hyresgäster i samma lokal kan således numera omfattas av frivillig skattskyldighet om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Moms vid tillhandahållanden till anställda – SKV

Skatteverket har i ett ställningstagande från den 23 mars 2023 redogjort för när man som arbetsgivare ska redovisa moms vid tillhandahållanden till anställda, när avdragsrätt föreligger avseende sådant som kommer de anställda till godo och vilket pris som ska gälla för att man ska undvika omvärdering. Ställningstagandet har föranlett en relativt omfattande diskussion.

Vilka kostnader ska inräknas vid omvärdering – KR

Skatteverket hade omvärderat ett moderbolags förvaltningstjänster med anledning av att dotterbolag hade begränsad avdragsrätt för moms. Enligt Skatteverket skulle alla moderbolagets kostnader inräknas vid omvärderingen. KR slår fast att det är naturligt att bolaget har aktieägarkostnader och anger vidare att Skatteverket angripit prissättningen på tjänsterna utifrån ett principiellt plan och därmed inte gjort sannolikt att tjänsterna underprissatts. Någon omvärdering av beskattningsunderlaget skulle därmed inte ske. 

Avdragsrätt för moms vid dotterbolags försäljning – HFD

HFD har i en ny dom slagit fast att ett moderbolag, vars enda verksamhet består i att tillhandahålla förvaltningstjänster till sina svenska dotterbolag, har avdragsrätt för momsen på de konsultkostnader som uppkommit i samband med försäljning av dotterbolag. Domstolen anger att kostnaderna måste antas ha ingått i priset på moderbolagets förvaltningstjänster och att avdragsrätt därför föreligger. Ett välkommet besked från HFD som även öppnar för möjligheten till momsavdrag avseende redan genomförda avyttringar.

Kan lager utgöra etableringsställe ur momssynpunkt – SKV?

Enligt Skatteverket utgör ett lager som man äger eller hyr i ett annat land ett fast etableringsställe ur momssynpunkt även om man inte har egna anställda som har hand om lagret utan hyr in personer som sköter lagret eller hyr in ett annat företag för att sköta lagret. Endast om man lagrar varor på någon annans lager synes man således kunna undvika ett fast etableringsställe. Skatteverket ställningstagande, från den 19 juni 2023, avviker från momskommitténs bedömning 

Har ni några frågor med anledning av ovanstående är ni välkomna att kontakta oss.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar