VAT’s up!

The Swedish VAT House vill i detta nummer 2 av VAT’s up! informera om följande.

Skatteverket fortsätter vägra avdrag på försäljningskostnader

Skatteverket har kommenterat den nyligen avgjorda domen från HFD avseende Volvo AB enligt vilken bolaget i grunden medges avdrag för försäljningskostnader vid försäljning av dotterbolag men där målet återförvisas för att bestämma avdragsrättens omfattning. Skatteverket hävdar nu i en rättsfallskommentar att man ska beakta den momsfria intäkten från aktieförsäljningen när man fastställer avdragsrättens omfattning. Skatteverket menar, enligt vår mening felaktigt, att intäkten inte är en sådan bitransaktion som man enligt Mervärdesskattedirektivet ska bortse ifrån vid bedömningen. Eftersom försäljningsintäkterna i dessa fall ofta är väldigt betydande kan detta avsevärt begränsa avdragsrättens omfattning.

Nya krav för momsfrihet vid export av varor ut ur EU 

Skatteverket har i ett ställningstagande från den 16 juni 2023 uttalat sig om när det är fråga om en undantagen export. Det nya ställningstagandet innebär en väsentlig inskränkning av när en momsfri export föreligger särskilt när flera parter är inblandade. Skatteverket skriver att undantag från skatteplikt föreligger för den som ansvarar för transporten ut ur EU.  Den som ansvarar för transporten är, enligt Skatteverket, den som anlitar speditör/fraktförare eller själv utför transporten. Är man inblandad i export med flera parter inblandade finns det skäl att noggrant studera ställningstagandet.

Brytdagsredovisning medges inte längre

I ett ställningstagande från år1995 ”Beträffande mervärdesskatt avseende kundfordringar och leverantörskulder dels under löpande år dels i samband med årsbokslut m.m.” angavs att momsen ska beaktas i samband med årsbokslut om företaget innehar en faktura senast på brytdagen, under förutsättning att den underliggande affärshändelsen inträtt under det gamla räkenskapsåret. Enligt Skatteverket ska ifrågavarande ställningstagande inte längre tillämpas eftersom det av BFN senare framtagna allmänna råd inte framgår något om brytdagsredovisning. Det är dock inte klarlagt om Skatteverket anser att brytdagsredovisning fortsatt kan tillämpas under löpande år och delårsbokslut. 

Skatteverket preciserar vad som behöver anges i en faktura

Skatteverket har i ett ställningstagande stramat upp vad som krävs av en faktura, avseende vad som faktureras, mängd och art. Bland annat räcker det enligt verket inte längre med att man anger juridiska tjänster eller konsulttjänster utan beskrivningen måste vara mer detaljerad.

Nya EU-regler avseende distansförsäljningar

Man överväger inom EU ett förslag om ändring av momsreglerna som underlättar distansförsäljning av importerade varor. Förslaget syftar till att utöka antalet leveranser som omfattas av Import One Stop Shop (IOSS). Enligt förslaget ska tröskeln på 150 euro tas bort vilket innebär att IOSS kan användas för all distansförsäljning av importerade varor till EU.

Vad är Vida?

Vida står för ”VAT in the Digital Age” och är ett förslag till EU-lagstiftning som innehåller följande:

  1. Krav på digital EU-standardiserad rapportering inom 2 dagar av gränsöverskridande transaktioner, dvs mellan EU-länder.
  2. Utvidgning av specialregler vid försäljning via plattformar till att omfatta korttidsuthyrning av boende och persontransport.
  3. Utvidgning av reglerna som innebär att moms bara behöver redovisas i ett land så att i princip alla varor och tjänster.

Enligt förslaget ska reglerna i punkt 1 börja gälla 2028 medan övriga delar avses införas tidigare men sannolikt tidigast 2025. Förslaget har mött visst motstånd varför tidsplanen skjutits framåt.

Nya momsregler för små företag 

Finansdepartementet föreslår i en promemoria bla. följande:

  1. Omsättningsgränsen för mervärdesskatt höjs från 80.000 till 120 000 kronor.
  2. Företag som är etablerade i Sverige får möjlighet att tillämpa undantag från skatteplikt i andra EU-länder.
  3. Företag etablerade i andra EU-länder får möjlighet att tillämpa undantaget från skatteplikt i Sverige.
  4. Fler får utfärda förenklad faktura.


Har ni några frågor med anledning av ovanstående är ni välkomna att kontakta oss.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar